BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2021

xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng
00 14   1     1 1                   1   1   1   1 1 1         1                                 1 1           1         1     00
01 16                 2     2         1     2           1               1         1           1 1 1     1       1   1         01
02 12   2       1                   1         1       1     1 1   1                   1     1                     1           02
03 13 1     2   2       1         1 1       1               1 1               1                 1                             03
04 15         1                   1               1   1 2   1     1   2       1 1 1             1               1             04
05 15     1       1               1     2 1     2       1 1 1                             2                 1       1         05
06 16   1       1       1 1   1 1   2   1           1                   1         1 1   1 1         1                         06
07 24 1                           1       1     1               3     1   1 3   1     1   1         1 2       2 1   2       1 07
08 13               1       1   1 1                         1                 1   1     1   1       1 1                 1   1 08
09 16             1       1                     1     1       1             1   1 1               2       1 1 1         1   2 09
10 23 2   1   1     1         3     1 2             1 1   1 1 1 1   2 1                       1     1 1                       10
11 20                   1 1                     1   1     2 1   1     1   1     1       1     1           1 2       1 2     1 11
12 19 1 1 1                       2     1   1 1 1 1               1       1   1 1   1           1   1   1             1       12
13 21         1       1         1   1       1     1   1   1         1           1 1   1   1         2   1   2     1       1 1 13
14 13   1         1             1           1                   1 1             1                     1   1 1   1   2         14
15 17   1             1 1     3 1     1   1   1                         1     1           1         1           1   1 1       15
16 18           1 1       1   1 1 1     1   2                   1               2 1               1               1     1 2   16
17 13 1   1       1       2         1 1                                               1   1   1         1             2       17
18 15     1       1             1                 1   1                   1                     1 1 1   1 1 1 1     1 1       18
19 16                         1           1     1 1 1 2                           2     1 1 1     1       1             1 1   19
20 22         1         1                   1 1   1     1             1     1 2       1   1 2         1 1   1 1 1   1     2   20
21 19   1 2   1 1   1           2     1 1       1   1 1     1           1           2 1                     1                 21
22 17                             1       1       1               1   1     1   1                   1 1   1 1 1 2   1 1     1 22
23 25   1             1 1 1           1     1   1     1                 1         1 1   1       2   2 2     3         1     3 23
24 17         1   1   1               1           2     1       1 2     1             2       1 1               1 1           24
25 14 1 1         1       1                           1             1 1     1     1 1   1               1 1   1               25
26 19 1       1             2     2       1       1                     1     1     1 1     1   1           1 2 1     1       26
27 22       1 1   1 1                     3 1 1                 2   1     1   1 1       1   1     1   1 1         1     1     27
28 16   1                   1     1   1     1             1 1     1       1         1 1 1 1 1     1       1                   28
29 15 1   1         1         1     1 1 1     1             1                             1   2     1 1                   1   29
30 26       1       1 1 1     1   1 1   2 1   1 1     1             2     1   1   1 1         1 1               1 1       2 1 30
31 20   1     1           2 1             1 1             1   1 1   1 2     1 2     1   1         1         1                 31
32 16               1 1 1             1 1           2 1     1         1       1                   1 1   1   1   1             32
33 13                 1     1   1       1     1       1 1           1                         1   1 1     1         1         33
34 14   1     1               1 1         1 1     1           1                                 1 1 1   1     1   1           34
35 14 1       1                             1           2       1       1   2           1               1   1     1   1       35
36 9             1   2     1                                       1           2       1                                 1   36
37 11                     1           1 1   1   1     1     1                 1     1               1 1                       37
38 16     2 2               1                           1     1     1         1             1 1       1   1 1     1       1   38
39 13                     2 1                           1         1     1         1             1         1 1       2   1     39
40 14     2   1 1 1     1           1       2     1                   1                             1                     2   40
41 18 1 1 1 1   1   1           1   1       1             1     1       1 1 1   1                                   1   1 1   41
42 23 1 1           1     1       2   1                 1           1     2 1     1   1     1   1       2       1 2 2         42
43 12       1 1 1             1 1                         1   2             2       1                 1                       43
44 19             3   1         1   1 1       1 2     2           1       1             1 1   1           2                   44
45 20 1 1 1     1   2   1                     1         1       1                 1 1 1         1               1     1 1 2 1 45
46 19   1       1   1 1               2 2 1     1       1                   1   2     1 1     1                   1     1     46
47 25 1                 1   1 1           1   1   1   1       1 2 1 2 1 1 1 1                 1 1 1     1   1 1   1           47
48 12                 1                       1   1             1               1           1     1     2 1   1   1           48
49 15                                           1 1 1     1           1             1         1   1     2   1     1   1     2 49
50 18   1   1                     1         1                 1   2 1 2       1   1 1   1       1             1 1     1       50
51 10     1                                             1 1               1         1   1               1 1             2     51
52 10                 1 1 1                           1       1   1   1               1           1             1             52
53 9                               1               1 1   1               2   1       1   1                                   53
54 14                     1                           1     1   1     1       1   1 2           1       2 1           1       54
55 20                 2 1           1     2               1         1     2         1       1 1 1 1 1     1     2         1   55
56 19 1 1           1   1         1   1 1         1   1 1         1                           1     1 1             2 1     2 56
57 14       1   1     1               1     1   1               1   1     1         1       2 1                     1         57
58 15       1                                 1             1         1 1   1       1 2 1   1                 1 1 1     1     58
59 8                 1                 1 1                 1                               1                         1 1   1 59
60 19       1 1     1         1     2   1     1     1   1           1     2     2     1   2                               1   60
61 24 2           1 1   1   1         1         1 2       1 1     1 1   1         1     1 1       1 2             1     1   1 61
62 18                       1   1     1       1       1 1   1       1   1             1 1 1     1 1   1   1   1       1       62
63 18 1       2 1   1     1   1       1       1 1   2       1           1 1           1               1                 1     63
64 13         1     2         1                   1           1           1     1   1         1         1     1     1         64
65 15   1   1                       1         1           1     1       2   1         1   1 1               1   1       1     65
66 22       1 1   1         1   2 1   1         2   1         1     2         1 1         2             1     1           2   66
67 14   1       1   1           1                   1 1           1   1     1               1   1     1   1                 1 67
68 18       1               1 1         2         1                           2 1   1   1       1 1       1   2       1   1   68
69 13           1       1   1 1     1       1                 1   1           1         1                         2     1     69
70 16                 1 2     1               2     1                       1         1   1       2 1 1               1     1 70
71 24             1     1       3         1   2 1   1   2       1   1       1             1       1     1 1       1     3   1 71
72 20       1       2                 1   1     1 1 1   2 2 1   1       1         1       1   1   1                     1     72
73 13         1   1           2 2   1     1                               1                   1           1       1       1   73
74 16 3             1   1 1             1         1               1           1 1     1   1 1       1   1                     74
75 11       1 1   1   1       1           1         1     1   1                                           1             1     75
76 19 1   1 2       1                       1       1 1   2 1 1   1     1   1       1   1                   2                 76
77 11     1                   1     1   1                             2           1         1             1                 2 77
78 12           1                                 1 1     1       2           1             1 1     1                   2     78
79 14     1 1       1   1     1                           2       1 1   1 1               1   1                       1       79
80 16   1     1   1       2 1                         1   1 1     1     1       1 1             1                         2   80
81 15 2     1             1   1     1     1         1                       1       1   1     1       1       1     1         81
82 13 1         1           1     2 1   1         1                               1       1 2                           1     82
83 15   1 1 1           1 1   1         1     1             3   1               1 1                                       1   83
84 18             1   1     1   1 1   1       1     1               1 2                     1         1         2 1 1 1       84
85 15     2 1     1   1 1                               1     1       1                 1             1           3   1       85
86 13 1                           1                   1   2     1           2                         2       1     1 1       86
87 19   2     2         1         1   1             1       1 1   1       1 1     1           1           1         1 1     1 87
88 18     1   1 2 1     1                     2 2             2           1         2       1           1     1               88
89 14             1       2     1   1                       1 2       1       1                 1 1             1     1       89
90 20 1       1 2     1         1 1     1   1           2     2               1         1               1   1 1       1   1   90
91 13             1         1                 1     1             1 1             1   1     1   1               1   1   1     91
92 16   1 1 1   1     1 1   1     1 1 2     1             1 1                         1                             1         92
93 20     1     1   1     1 3             1     1 1                     1               1 1   1 1   2 1           1         1 93
94 15           1     1 1                 1                     1     1 1     1 1     1 1             1   1   1           1   94
95 13     1     2 1 1 1                 2 1     1   1                                                         1 1             95
96 14   1   2               1   1   1               1   1       1   1   1   1                     1                         1 96
97 17         1                   1       2                   1 1       2       1     1     1 1       1   1 1 1   1           97
98 13     1 1     1 1     1 1       1             1                     1               1       1               1           1 98
99 12     1               1       1         1 1         1         1       1       2           1                 1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
02
/
12
01
/
12
30
/
11
29
/
11
28
/
11
27
/
11
26
/
11
25
/
11
24
/
11
23
/
11
22
/
11
21
/
11
20
/
11
19
/
11
18
/
11
17
/
11
16
/
11
15
/
11
14
/
11
13
/
11
12
/
11
11
/
11
10
/
11
09
/
11
08
/
11
07
/
11
06
/
11
05
/
11
04
/
11
03
/
11
02
/
11
01
/
11
31
/
10
30
/
10
29
/
10
28
/
10
27
/
10
26
/
10
25
/
10
24
/
10
23
/
10
22
/
10
21
/
10
20
/
10
19
/
10
18
/
10
17
/
10
16
/
10
15
/
10
14
/
10
13
/
10
12
/
10
11
/
10
10
/
10
09
/
10
08
/
10
07
/
10
06
/
10
05
/
10
Ngày
/
Tháng