BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN NGÀY 29/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
Ngày
/
Tháng
00 7       1   1                               1                       1                       1 1               1         00
01 3               1                                 1                                         1                           01
02 8   1 1   1               1                       1             1                                                 1   1 02
03 16   1   1                 1 1     1 1                         1   1   1                   2       1 1 1     1     1     03
04 11 1         1     1                     1           1       1                         1       1 1 1         1           04
05 9   1     1                       2             1       1                 1         1                           1       05
06 13                                     1 1 2         2                     1   1   1 1       1                   1 1     06
07 20     2     1 1       1 1 2 1                   1 1 1                         1                   1   1 2   1   1 1     07
08 12             1       1           1   1 1       2             1                 2                             1       1 08
09 8               1       1                       1                   1                 1           1           1       1 09
10 11   1             1             1 1       1       1           1       1                   1             2               10
11 18           1   2   1                     1       1 1 2 1           1       2     1         1   1   1         1         11
12 5               1     1               1                                                               1             1   12
13 12   1 1           1   1       1         1 1                 1                     2                             1 1     13
14 10             1                   1                       1       1 2 1   1                   1                 1       14
15 12     1           1                                 1 1   1               1     1             1   2         1     1     15
16 10     1       2         1                                     1   2           1       1             1                   16
17 6                             1         2                                   1           1                     1         17
18 12                         1                             1   2       2               1     1     1       1 1           1 18
19 11 1 1     1     1 1 1                                                               1 1 1         1             1       19
20 12     1 1               1 1     1             1             1             1     1                           1   1 1     20
21 8       1                                         1                 1   1     1                 1   1       1           21
22 9     1         1   1         1             1                         2                           1       1             22
23 6       1                                                     1   1                             1       2               23
24 10         1           1 1                 1   1               1           1               1     1                     1 24
25 13   1       3           1   1             1 1                         1 1           1                 1 1               25
26 11 1 1                           1     1       1   1       1           1               1                 1 1             26
27 13   1   1                     1 1 1   1     1   1                 1   1                           1   1     1           27
28 10                   1       1   1       1     2               1               1         1                       1       28
29 15                         2   1 1                     2   1         1                     1         2   1 2         1   29
30 15 1             1   2     1       1       1                   1   1           1     1         1   1       1         1   30
31 13     3     1     1     1   1                       1 1   1             1         1                                 1   31
32 10                               2                         1   1 1 1                   1 1     1                   1     32
33 14             2 1 1                 1                 1           1 1       1           1       1       1   1 1         33
34 9                 1                 1         1   1             1           1           1 1                       1     34
35 12                 1     1                   1 1   1 1 1       1 1           1                                 1     1   35
36 15   1     1                 1         1                 1         1     2         1         1     1   2     2           36
37 12                                               1 2   1           1                       1 1 1   1 1               1 1 37
38 6                   1   1         2         1                           1                                               38
39 11 1       1 1               1             1 1                                   1     1       1       1             1   39
40 5   1                                 1                                         1       1                   1           40
41 9 1                   1               1 1           1             1       1   1             1                           41
42 11     1                         1             1 1                       1   1               1                   2 1   1 42
43 10           1       1   1       1             1     1                             1       2             1               43
44 11           1     1   1           1           1                       1           1                 1 1     1         1 44
45 12   1 1       1               2     1                       1   1           1   1             1                       1 45
46 9 1                       1               1               1 1 1             1   1                                     1 46
47 8         1                   2             1   1                       1                       1                   1   47
48 8               1       1                           1         1           1         1             1               1     48
49 11 1   1                                             1   1   2     1       1     1               1   1                   49
50 7                     1                                                           1           1 1     1           1 1   50
51 8           1       1   1                   1               1   1       1                         1                     51
52 8             1           1 1       1                   1 1                                               1           1 52
53 11             1                         1               2 1 1     1     1   1         1 1                               53
54 13     1                   1                               1         1     1 1 3                     1   1       1 1     54
55 13 1 1   1   1   2                 1         1                                           1   1 1 1   1                   55
56 8                   1   1   1                                                 1               1           2   1         56
57 8       1                         1     1 1   1   1           1         1                                               57
58 15     1               2   1 1 2                       1             1 1                 1   1     1       1       1     58
59 8 2         1 1                     1                   2                             1                                 59
60 10                         1 1         1       2           1           1                           1           1       1 60
61 8                   1     1           2 1             1               1             1                                   61
62 9 1         1         1                         1           1                       1           1       1       1       62
63 9   1                                   1 1 1     1       1             1         1       1                             63
64 12                 1   1             1 1                           1               1       1   2       1     1   1       64
65 8                       1                   1                             1         1       1       1   1         1     65
66 7         1                   1   1                           2 1                                         1             66
67 9                   1           1     1 1       1                         1           1   1         1                   67
68 15   1           1 1                 1       1   1   3           1         1           2         1                   1   68
69 13       1                     1     1   1                 1     1           1     1       1           1   2         1   69
70 11             1     1             1           1 1       1 1       1       1         1 1                                 70
71 17     1 2 1                   1       1   1             1 1       1   1   1         1     1       1   1               1 71
72 11                             1     1 1 1                       1       1     1         1       1   1     1             72
73 15 1 1                             1                         1   1   1         1         1   1     1       1   4         73
74 11         1           1                       1       1               1 1         1 2           1                 1     74
75 13             1       1     1               1 1   1 1   1   1                                       1     1   1 1       75
76 7 2                                 1           1                                         1 1       1                   76
77 7         2                                     1       1       1                       1       1                       77
78 15         2 1         1     1               1   1         1 1                 1   1       1         1         1 1       78
79 10                           1                       1 1     1         1 1                   1 1           1       1     79
80 8                           1   1   1       1             1         1                                             1   1 80
81 13           1   1   1                                 1       1             1   1 2 1           1             1     1   81
82 8             1       1 1       1                 1     1                                                   1       1   82
83 7                 1             1             1         1                 1         1                                 1 83
84 8 1             1                                     1   1                 1           1   1                         1 84
85 13       1                             1   1 1                   1   1       1   1 1 1     1             1       1       85
86 9                               1                                   1         2 3             1       1                 86
87 7       1             1             1   2         1                         1                                           87
88 14   1         1   1       1     1 1     1 1           1                               1     1         1 1           1   88
89 10                 1 1               1                 1               1 1         1           1             2           89
90 14     1                             2     1       1           1                 1     1 2   2         1       1         90
91 7                       1                 1           1 1       1     1                       1                         91
92 15   1           1   1   1   1     1           1                 1   1   1     1 1   1                           2       92
93 12       1 1     1 1                   1   1                               1 1         1         1       1     1         93
94 10               1 1 1           1               1                     1         1                     2               1 94
95 12                       1   1         1     1               1 1 1       1     1         1           1                 1 95
96 12 1     1 1 1     1       1     1                               1                     2 1                 1             96
97 11 1       1   1     1 1     1                                     1 1                                       2       1   97
98 13       1 1   2           1   1     1           1       1       1           1                                       2   98
99 11       2                     2     1             1 1       1             1     1                                   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
29
/
11
27
/
11
22
/
11
20
/
11
15
/
11
13
/
11
08
/
11
06
/
11
01
/
11
30
/
10
25
/
10
23
/
10
05
/
07
03
/
07
28
/
06
26
/
06
21
/
06
19
/
06
14
/
06
12
/
06
07
/
06
05
/
06
31
/
05
29
/
05
24
/
05
22
/
05
17
/
05
15
/
05
10
/
05
08
/
05
03
/
05
01
/
05
26
/
04
24
/
04
19
/
04
17
/
04
12
/
04
10
/
04
05
/
04
03
/
04
29
/
03
27
/
03
22
/
03
20
/
03
15
/
03
13
/
03
08
/
03
06
/
03
01
/
03
27
/
02
22
/
02
20
/
02
15
/
02
13
/
02
08
/
02
06
/
02
01
/
02
30
/
01
25
/
01
Ngày
/
Tháng