BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
Ngày
/
Tháng
00 4                       1                                                             1                   1     1       00
01 11 1 1                 1       1     1       1 1         1             1 1                   1                           01
02 10             1       1             1   1     1                             1 1   1       1   1                         02
03 13       1       2     1     1   1           1         1             1                             1   1             2   03
04 11 1 1           1                 1             1             1 1   1       1             1                   1         04
05 13       1                     1 1             1 1       1           1         1   1 1           1 1                   1 05
06 15       2       1 2 1     1                   1         1         1   1   1                           1   1       1     06
07 19 1   1   2       1           1       1 1 1     1             2   1     1 1               1   1         1             1 07
08 16 1                     1     1 1                 2   1     1 1 1       1                           2 2       1         08
09 10                 2     1     1   1                         1   1                     1     1   1                       09
10 7               1               1           1         1                           1       1 1                           10
11 14             1                         1   1 1 1       1         1     1         1 1         1 1 1 1                   11
12 8     1                         1 1           1                         1               1                   1   1       12
13 5                                   1 1                                             1                   1           1   13
14 7         1                           1 1                   1               1                                 1   1     14
15 11             1       1       1               1               1   1               2   1         1                     1 15
16 13         1     1       1       1     1     1               1 1           1   1         2     1                         16
17 11 1       2         1 1 1                                       1             1           1           1               1 17
18 9   1         1                                 1 2                   1   1                     1                     1 18
19 8                       1                 1                 1                   1                         1   1     1 1 19
20 8           1 1               1                                   2               1     1                   1           20
21 11     1 1 1   1   1               1   1     1                                           1             1   1             21
22 13 1   1       1                       1         1 1         1       1   1 1                 1                 1 1       22
23 14 1     1   1 1                       1 1 1                   1 1   1 1                               2       1         23
24 10   1                         1               1       1   2 1     1                     1     1                         24
25 8           1               2                           2                                   1 1             1           25
26 13   1   1 2                             1 1         1         1     2                         1                 1     1 26
27 14     1     2           1               1   2         1     1             1 1 1                     1 1                 27
28 16     1                     1                       2   2       1       1   1   2         1                 1     1 2   28
29 9     1                       1           1           1   1                     1 2                               1     29
30 13       1     1           1                         1     2     1 2                 1                     1 1       1   30
31 8                 1                 1   1                                         1 1   1   1 1                         31
32 11                         1     1 1           1 1     1         1                           1               1     2     32
33 15   1 1   1 1       1 1   1 1                   1       1             1                   1       1             1 1     33
34 12   1       1 1                                 1             1 1                       1 1         1   2   1           34
35 10   1           1     1                               1 1           1     1           2             1                   35
36 10                 1         1                     2 1                               2   1                         1   1 36
37 12       1         1   1 1   1     1                               1     1   2               2                           37
38 8                       1       1           1         1                     1 1                 1                 1     38
39 9                                 1     1       1           1 1         1     1                                 1     1 39
40 10   1                 1           1     1 1                                 1   1                             1     1 1 40
41 12                       1       1                 1     1 2                   1       1       1       1       1     1   41
42 9                 1 2 1                                     1         1                   1       1         1           42
43 11       1           1 1 1 1             1         1                 1                   1 1             1               43
44 5     1                   1                                       1               1 1                                   44
45 11     1                                       1   1 1       1 1           1                       1       2   1         45
46 8                                 1 1   1             1     1 1       1                                         1       46
47 16   1                   1   1       1 1     1               1     2 1         1 1 1 1               1     1             47
48 9   1     1   1                                     2     1                                 2       1                   48
49 9               1 1     1             1           1           1 1         1                                         1   49
50 7                           1                                           1   1           1             1     2           50
51 7                         1     1                         1     1                             1 1     1                 51
52 15     2 1   1             1 1     2       2           1     1                     1             1       1               52
53 11         1               1           1   1         1   2     1           1 1                 1                         53
54 11       1         1 1                                             1     1     1 3     1     1                           54
55 11           1         1       1                     1 1               2 1                       1     1         1       55
56 10         1                   1           1   1           1                   1                 1 1 1       1           56
57 9       1       1           1       1             1                   1     1                     1               1     57
58 3     1                                                               1                 1                               58
59 7                                   1           1                                         1       1 1         1       1 59
60 19     1     2 1   1     1           2       1   1         2 1                 1 1               1         2     1       60
61 17                   3       1       1 1   1         1     1       1   1           1   2 1       1             1         61
62 14           1         1           1 1 1           1             1       1           1 1                 1     1 2       62
63 7                                     1     1                             2         1         1                   1     63
64 16   2 1     2       1             1     1           1 1       1 1               1         1             1           1   64
65 10       1               1   1                 1     1                               1               1   2         1     65
66 3   1         1                                                                       1                                 66
67 14               1 1             1   1       1   1     1                   2             1           1   1 1     1       67
68 4                                             1         1                       1     1                                 68
69 16 1         1     1     1   1   1     2   1   1           2                   1         1           1   1               69
70 11       1 1     1       1   2               1                                         1 1           1       1           70
71 13 1   1     1       1     1     1                   1                   2       1             1 1                   1   71
72 8   1                                           1                   1 1                                 1     1       2 72
73 11     1     1 1           1       1                             1   1               1                     2       1     73
74 14   1     1     1 1           1                                       1 1   1         1   1     1         2       1     74
75 5                   1             1 1                               1                 1                                 75
76 6               1                                         1         1               1                       1     1     76
77 11 1                         1       1     1       2       1                   1 1                   1             1     77
78 9 1   1         1               1               1   1 1                         1                             1         78
79 16 1 1     1               1       1       1 1       1 1     1       1       1               1                   1 1   1 79
80 12       1                               1 1 1           1                             1     1 1       1 1     2         80
81 7                                                               2 2       1                       1     1               81
82 10 1 1               1 1             1   1       2                           1                               1           82
83 12                         1   1               1               1     1       1                     1   2   1 1   1       83
84 7                                     1           1               1                       1       1         1       1   84
85 11                 1   1                     1         1 1               1     1           2       1         1           85
86 9 1                   1           1           1       1         1         1   1                               1         86
87 11       1     3     1         2                   1           1                       1             1                   87
88 11         1           1               1   1                                 1   1     1 1       1   1       1           88
89 17 1       1 1   1             1                                 1     1   1   1 1   2       1 1                 1   1 1 89
90 5                                     1         1                         1                           1             1   90
91 8               1               1                   1         1             1                           1       1     1 91
92 7       1                 1   1         1               1             1                       1                         92
93 20 2           1     1                   2 2       1                 2   1         3         1     1     1           1 1 93
94 6                   1     1       1                                                 1       1       1                   94
95 8               1         2 1 1     1                                                         1               1         95
96 9                               1             1             1                       1     1     1 1   1         1       96
97 11                     1         1                       1                       1       1 1       1     1 1       1   1 97
98 12 1             1 1       1                               1           1                     1   2 1       1         1   98
99 15                   1   1       1   1       1 1     1       1         1       1   1           1   1             1   1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
03
/
07
Ngày
/
Tháng