BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
00 9   1           1     1             1                     1                         1               2       1           00
01 12         1 1                 1                   1   2           1     1       1     1             1                 1 01
02 11       1 1                           2             1     1               1   1                 1     1         1       02
03 9           2               1                 2                         1         1 1         1                         03
04 8             2                         1                                                   1                 1   1   2 04
05 13       1           1     2       1             1       1     2     1         1     1                     1             05
06 14     2       1                           1             1 1   1                   1         1 1 1 1           1     1   06
07 7                                           1 1               1             1                 1       1               1 07
08 8     1           1           1       1                     1                                     1     1       1       08
09 9                         1                                     1 1   1       1           1 1       1     1             09
10 6                                 1           1             1     1                             1           1           10
11 11 1 1       1     1     1                     1         1           1         1           1                         1   11
12 7             1                 1                     2           1                 1       1                           12
13 7                       1   1   1                           1               1         1                         1       13
14 12         1 1                           2         1 1           2     1     1         1   1                             14
15 15 1         1   1 1                             1   1             1       2           1 1       1     1   1 1           15
16 11 1           1 1       1   1     1         1 1   1                   1       1                                         16
17 17           1   1   1   1   2   1     1           1 1           1                     1   1               1 1       1 1 17
18 11   1     2         1 1   1   1   1                             1                           1 1                         18
19 12       1             1     1                                 1     1 1   1       1     1 1             1         1     19
20 8       1           1                           2                     1 1 1               1                             20
21 12           1                       1   1             2   1               1               1             1     1 1   1   21
22 7                     1                   1 1                                 1                 1         2             22
23 9 1                     1           1                       1         1     1         1                     1     1     23
24 9           1                             1       1   1         1                       1           1         1       1 24
25 14 1                           2             1 1     1       1 1                       1       2           1 1 1         25
26 5             1                           1 1               1 1                                                         26
27 14             1 1 1     1 1               1 1         1 1   1         1               1                           1 1   27
28 12   1       1                 1 2     1           1             1               1   2         1                         28
29 7               1   1             1             1                       1                                       1   1   29
30 7                                                 1         1         1       1     1 1           1                     30
31 14     1         1       1   1       1             1                     1   1       1             1 1   2   1           31
32 15 1                       2     1 1 1       1   1                         1                   1       1 1     1   1 1   32
33 12     1   1                           2         1       1 1       1                           1 1     1             1   33
34 8             1                   1   1   1           1 1   1                                                     1     34
35 6   1               1                         1                                   1       1           1                 35
36 11                         1         1   1   1       1     1               1           1 1               2               36
37 10   1 2           1 2               1                                                                     1     1 1     37
38 13       1     1       1 1 1               1   1               1     1 1 1                   1         1                 38
39 14 1 1                   1 1     1 1                                             1 1         1           1 2     1 1     39
40 10           1                       1       1         1         1 1 1     1                 1     1                     40
41 8     1                   1 1                           1                                                 1 2         1 41
42 9         1         1           1                   1                   1               1       1             1     1   42
43 12                 2   1 1     1       1 1                   1                   1           1 1   1                     43
44 13     1       1         1               1         1                 1     1       1     1     1       1       1 1       44
45 9   1                   1       1                     1                                     2       1   1 1             45
46 9           1 1               1 2     1                                             1           1           1           46
47 7                 1                       1     1   1                   1                             1     1           47
48 16           1   1   1       1 1         1 1           1         1           1   1 1               2             1 1     48
49 11                     1       1                     1     1         1   1 1 2 1       1                                 49
50 15                                   1 1         1                       1 2 1 1 1         1     1               2   1 1 50
51 5                 1               1                             1             1                           1             51
52 8                     1     1         1               1 1   1                 1                   1                     52
53 10     1 1                 1 1                     1                           1                       1       1   1   1 53
54 11       1       1           1   1                 1 1           1 1             1       1         1                     54
55 7           1   1 1                   1                                         1           1     1                     55
56 7 1       1     1                           1             1         1                                             1     56
57 8   1       1           1             1         1   1                                                     1 1           57
58 20 1   1   2                   1     1   1   1   1 1   1 1 1       1 1                     1         1               2 1 58
59 13 1 1                               2 1     1 1   1   1                                 1     1         1   1           59
60 4             1   1                                                           1                               1         60
61 8               1     1                     1     1               1               1                             1 1     61
62 10   1         1                       1 1   1 1           1   1   1                                     1               62
63 12             1           1   1     1     1               1           1           2 1                         1 1       63
64 12         1     1           1           1   1     1                         1 1                     1   1     1   1     64
65 10                                         1     2       1     2                 1         2                         1   65
66 13   1   2 1     1     1             1                                   1           1       2 1   1                     66
67 15 1   1 1     1         2                                 2             1   1             2         1                 2 67
68 11 1               1         1           1     1               1 1         1               1         2                   68
69 19 1 1     1   1   1         1             1 1       1         1   1             1     2               1   1 1   1     1 69
70 8 1               1           1 1                         1                       1     1           1                   70
71 14                 1 2         1   1     1     1 1   1   2     1             1                                       1   71
72 9   1         1     1                     1         1   1     1       1         1                                       72
73 9     1 1                           1             1       1                 1   1       2                               73
74 13 1         1     1 1 3 1                                                 1 1 1                 1         1             74
75 10 1                 1       1     1   1                               1           1             1               1   1   75
76 14             1 1     1       1     1     1           1       1 1     1         1         1                   1 1       76
77 12       1       1       2 1         1     1             1           1             1                     1             1 77
78 8       1           1                                 1                   1         2       1     1                     78
79 16     1   1                       1           1             3     1           1     2 1 2               1   1           79
80 11     1                                         1   1               2         1     1   1 1             1         1     80
81 14         1     1                 1                         1 1 1     1     1                 1 1 1     1         1   1 81
82 19                               1 1   1       1           2   1 2   1 1 1                       1 1   1   2       1   1 82
83 7       1                       1                       1                   1               1   1           1           83
84 12         1       1   1                   1         1       1     1     1             1             1       1 1         84
85 13   1 1                           1                       1       1 1       1           1     1 1   1             1   1 85
86 17   1   2       1         1                             1   1           1                 1 1     1 1 1     1 2 1       86
87 7                                               1                       1       3               1                     1 87
88 13 1   1                   1   1   1                                     1 1         1       1   2     1             1   88
89 11   1               1           1       1         1               1 2                   1               1           1   89
90 4                                   1   1   1                                           1                               90
91 7     1 1                               1                                         1   1           1   1                 91
92 6                     1     1   1                                             1         1     1                         92
93 6                             1               1             1                   1                     2                 93
94 12 1     1 1       1 1             2       1                     1   1                                 1             1   94
95 12         1 1         1                         1   2   1         1   1     1     1               1                     95
96 14                           1 1         1     1 1     1           1       1     1     2       1                 1 1     96
97 7           1             1     1                 1     1           1                                         1         97
98 8                     1   1             1 1                                       1           1     1         1         98
99 11   1                                       1 1                 1     2 1         2 1               1                   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng