BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng 60 KỲ ĐẾN NGÀY 26/11/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
Ngày
/
Tháng
00 12     1 1                   1     1                     1                 1     1         1 1     1               1 1   00
01 14             1   1     1     1       1     1                               1                               2 1 1   1 2 01
02 16       1           1                 1           1 1   2 1   1                 1       1           1   1   1     1   1 02
03 28   1   1         2                   1   2   2 1 1   1   1         1       2   1 3       2 1   1   1 1 1 1             03
04 18   1               1           2 1                     1           1         1 1     1           2   1     1 1     2 1 04
05 18   1 2     2         1         1         2   1   1                       2               1       1     1         2     05
06 14           1       1       1                   1             1   2   1 1 1       2         1             1             06
07 15   1 1   3 1             1         1                 1 1       1                   1             1   1       1         07
08 26 1 1                   1     1         1       2 1   1       1   2   1   3       2   1       1       1 1       1 1 2   08
09 19     1 1 1               1 1           1 1       1     1     1 1       2   1 1                     1 2               1 09
10 14 1     1             1                 1           2       1         1         1     1       1           1   1     1   10
11 17     1         2   1   1               1         1   1         1       1     2 2             1 1     1                 11
12 9   2 1       1 1           1                                                                   1         2             12
13 15           1 1   1       1 1 1   1             1         1 1                             1       1     1 1           1 13
14 18                 2                     2         1   1   1       1       1   1 1   1     1   1 1           1       1 1 14
15 18           1   1     1             2   1     2       1   1         1 2     1       1 1 1             1                 15
16 14   1               1   1 1                 1       2 1               1           1   1   1                 1       1   16
17 16           1 1 2             1 1           1       1       1 1   1   1             2             1                 1   17
18 18             1 1 1 1         1     1     1       1               1 1   1 1   1   1 1                 1 1 1             18
19 16     1     1         1 1 1   1   1     1     1 1   1 1       1       1                               1 1               19
20 18         1 1 1   1                     2   1     1 1       1             1       2 2                   1       2       20
21 20 1   1                             1     2     1   1       1 2   1             1   1 1             1           2   2 1 21
22 21   1     1     1       1 1                 1 1     1         1   1     1   1 1 1 1       1     1 1         1     1   1 22
23 9     1         1                                   1   1                         1 1   1     1 1                       23
24 20                         4       1   2 1           1     2     1 1       2       1   1                   1       2     24
25 13         1   1           1                   1   1 1           1             1 1   1         1                   1   1 25
26 26   2           1           1     1               1           1 2       1 1     1 1     1 1 2 1     2 1 1     2 1 1     26
27 21 1           1     1     1 1 1 2   1   1         1       1 3 1   2                 1       1                 1         27
28 19   1       1       1   3         1 1       2         2         1                   1     2             1       1 1     28
29 19 1         1         1 1       1 1 1 1   1   1 1     1 1 1   2         1   1             1                             29
30 18 1 1 1               2         2     1         1 1 1     1               1     1           1               2 1         30
31 18       1 1                   1 1       1                 1 1 1     1           1         1       2       1 1   1 1 1   31
32 17 1           1       1               1     1   1         1     1 1       1   1     2                     2   1   1     32
33 15                 1             1             1       1 1           1 1         1 2       1 1 1         1             1 33
34 8       1     1                 1     1                 1                                   1     1             1       34
35 17         2   1 1                 1 2 1       2   1             1             1   1             2     1                 35
36 9                                   1       1                 3             1 1 1                         1             36
37 9     1             1                           1       1 1                     1           1 1   1                     37
38 18       1         2     1     1   1   2       1 1           1           1   1         1 1                   1         2 38
39 10                 1                     1                   1 1     1       2       1         2                         39
40 18                   2       1         1     2                     1         1 3 1       1           1 1           1 1 1 40
41 15 1       1           1 1     1                   1 2           1   1   1   1                       1               1 1 41
42 17 1 2     1   2     1                   1           1             1     1       1     1   1             1   1         1 42
43 20       2 2         1   1       1   1 1           1         1         2   1     1 1       1 1                 1     1   43
44 9     2     1                   1     1               1                             1                         1   1     44
45 19 2             1   2       2                     2       1 1     1   1   1     1             1   1 1       1           45
46 11 1   1   1       1       1       2                     1           1                                         1 1       46
47 20       1 1   1         1         1   1         1       1 1 1   1                         1 1     1 1 1     1         3 47
48 17             2   1                   1           1   1               1   1           1   2       2 3     1             48
49 24     1       2 1 1   1 1                 1   1       1 1         1 1   1               2   1   3   1 1 1   1           49
50 14   1   1       1 1                 2                 1   1           1   1             1       1 1                 1   50
51 13             1       1         1                       1 1       1 1 1   1     1       1       1   1                   51
52 14       1           1             1           1 2           1   1   1 1       1             1   1       1               52
53 15           1         1         1   1       1           1   1   1   1                 1           1 1   1 1           1 53
54 19             2 1         1 2 1     1           1   1   1     1     1             1         1   1 1         1     1     54
55 16                         1   1   2 1     1     1         1 1   1       1                     1 1     1   1     1       55
56 12 1 1           1 1                     1     1             1 1   1                   1                 1 1             56
57 11     1                 1     1           1                             1     1         1     1           1     1   1   57
58 7         1           1     1     1                                   1                   1                     1       58
59 14               1           2 1     1       1                           1     1   2             1   1       1 1         59
60 16 1         2         1 1 1   1 1       1 1   1     1           1                     1   1 1                           60
61 13 1   1     1           1                       1 1                                   1 1   1   1 1               1 1   61
62 12           1   1 1     1               1 1 1                   1   1                       2                       1   62
63 17 1   1                   1       1 1           2                 1     2   1         2 1                       1 1   1 63
64 14 2     1     1                           1   1     1                             1 1   1                   1 1   1 1   64
65 14         1 1               2     1 1           1 1     1                                   1 1               1 1 1     65
66 27   1 2 1   2 1       1 1           1 2 1                 1       1   1     1 1 2       2     1     1   1       1     1 66
67 18 1       1           1 1       1 1             1     1 1 1     1     1           1   1 1       1     1 1               67
68 17               1 1     1     1 1   1               1       1   2     1 1           2         1               2         68
69 14       1           1           1 1       1                         1         1 1     1     1           3       1       69
70 14         1 1   1             1                                     1       1 2 1   1 1             1 1           1     70
71 23     1   1 1 1               2 1 1       1   1   1 1       1       1   2     1         1   1                 2   1   1 71
72 14 2   1     1       1               2 1 1                                                   1   1             3         72
73 8                       1                           1         1                     1 1                 1 1 1           73
74 15 1         1 1     2     2               1   1       1 1                     1         1         1 1                   74
75 19       1         1   1 1             1   1 1 1       1 1           1   1   1           1     1       2   1     1       75
76 17 1     1 1           1 1   1   1 1     1             2       1         1             1       1 1     1                 76
77 8                     1                   1       1             1           1             1 1 1                         77
78 16                 1 1 2               1   1 1       1           1         2   1   1 1             1             1       78
79 21 1         1   1     2     2     1 1     1     1         1   1         1       1       1           1       1   1 2     79
80 15                         2 1 1   1         2   1     1     1 1                           1     1 1       1             80
81 18         1               1               1 1 1                 1   1 1             1   2     2         1 1     3       81
82 15   2       1                 1     1   1         1   1 1   1         2           1     1             1                 82
83 9                         1                                 1       1   1   1                       2 1         1       83
84 13   1           1           1     1   1           1     1       1 1 1       2 1                                         84
85 22       1       1 1       1           1 1 1   2           2               1       1   1   2   1         1   2 1     1   85
86 29   1     2     1 1 1   1 1 1   2   1       2             1 1   1     1 1     1         1   1 1 1 1 1   1 1   1         86
87 20   1   1 1     1 2         1 1         1   1   1         1 1                                 1 1     1   1 1       1 1 87
88 20     2 2     1           1     1           1                 1   2   1 1   1       1 1             1       1       1 1 88
89 18       2       1 1 1 1                           1     1 1   1   1     1 1 2                 1       1     1           89
90 17   1   2     1 1   1 1     1 1             1 1                   1                   1       1       1   1     1       90
91 6                                           1   1       1           1 1                         1                       91
92 10   1               1                             1     1   1   1   1         1     1                             1     92
93 16 1   1     1           1     2 1                                   1     2 1         1         1     1   1   1         93
94 11                     1                 1     1 1   2     1     1                           1     1           1         94
95 20 1   1           1 1       1 1         1   1         2 1   1       1 1                 1           1   1       1 1 1   95
96 15         1         1     1           1 1     1       2                                   1     1   1     1 2         1 96
97 12   1   1                             1   2                         1       1             1       2       1         1   97
98 11 1                             1 1                 1                       1       1 1     1           1         1 1   98
99 14   1                 1     1 1       1   1 1                 1   1       1           1 1                     1       1 99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
Ngày
/
Tháng