BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng
00 11         1                   1           1     3                           1   1     1   1         1                   00
01 9       1                       1       1   1           1       1                     1               1           1     01
02 15       2             1         2 1       1                                                   1 1     1   3 1         1 02
03 14     1 1 1       1   1       1           1                   1           1       1           2   1             1       03
04 12   2                     2       1 1   1       1   1         1           1   1                                         04
05 10   1                   1   1                 2         1     1         1               1               1               05
06 11         1   1               1 1                   1             1 1               1 1 1     1                         06
07 9                       1 1 1 1 1                                 1           1     1                       1           07
08 7 1             1                                     1                       1 1     1                   1             08
09 9             1               1   1 1     2             1                         1           1                         09
10 10     1   1   1                   1 1 1                 1                   2                   1                       10
11 13             1       1     1 1                 1         2         1                         1 1 1     1         1     11
12 12                           1                 1                     1 1 1 1           1     1         1     2         1 12
13 11                                     1   1 1     1   1                         1           1     2               1 1   13
14 11 1       1                       1   1                             1 1 1       1 1   1                     1           14
15 8                           1       1     1               1 1             1   1                                   1     15
16 6       1       2         1                 1                                                               1           16
17 8 1                   2                 1           3       1                                                           17
18 13           2                   2                   1           2     1 1                                   2       2   18
19 8               1   2                                     1                     1   1                   1   1           19
20 13                     1     2 1             1   1   1       1         2 1             1         1                       20
21 8 1         1                                   1   1                   1           1                   1 1             21
22 14         1 2                   1 2                               1         1             1     1     2             1 1 22
23 9           1           1                 2                 1             1             1             1               1 23
24 12   1 1     1             2   1       1 1             1                                 1         1 1                   24
25 12       1           1 1         1   1 1       1                         1   2       1                         1         25
26 8             1       1               1                                         1     1         1 2                     26
27 15             1                               1 1 1       1   1 1 1     1 1                         1     1 1   1 1     27
28 10         1   1                     1     1   1   1   1   1           1     1                                           28
29 9 1               1               1       1     1                                                   1           1   2   29
30 14           1               1 1 1                               1                 1           2 1 1           2 1   1   30
31 17   1   1   2               1             1 1                 1     1       1 1 1 1                 1     1     1 1     31
32 7                 1   1                               1   1         1               1                           1       32
33 8       1                           1 1                       1               1     1     2                             33
34 6                           1     1       1                                               1           1   1             34
35 11           1   1         1                     1             1             1     1 1         1     1 1                 35
36 11 1                                     1                   2           1                 1 1     1     1 1         1   36
37 10         1                                                                     1   1   1   1     1     2     2         37
38 9     1                       1     1   1 1       1               1     1         1                                     38
39 5                                         1     1               1               1             1                         39
40 17           1       1 1 2 1     1       1     2 1   1                     1             1   1               1       1   40
41 16   1           1         1     1   2       1     1   2           1             1 1 1           1           1           41
42 10 1             1                             2     1           1                               1       1         1 1   42
43 12 1           1 1       2                   1     1                       1             1               1     1   1     43
44 16   2           1 1 1       1     1     1       1 1     1 1       1                   1     1                         1 44
45 11       2                         1   1           1   1       1             1                 2               1         45
46 11     1   1 1 1           1                               1           2             1   1                     1         46
47 8               1   1                                   1                   1       1     1     1                   1   47
48 9       1 1       1                           1       2       1                             1 1                         48
49 6     1                 1       1                                     1       1                                       1 49
50 12             1       1                               1       1   1 1       1               1             1 1 1       1 50
51 12     1   1   1 1           1       1           1               1   1                   1 1             1               51
52 14     1           1     1           1       2           1             1   1   1           1         2                 1 52
53 18             2     1   1 1   1               1   1             1   1 1 1                   1   1         1   1   1 1   53
54 15         1     1 1     1         1   2                   1             1   1 1         2 1             1               54
55 10   1             1 1         1                           2               1   1       1           1                     55
56 7   1 1                                   1   1           1                                           1   1             56
57 12     1     1       1                                 1 1                             1   1     1         2 1 1         57
58 12         1   1   1                           1   1             1                       1         2         1 1     1   58
59 10   1     1                 1 1                                 1   1                                   1       1 1   1 59
60 9 1         1 1               1                             1       1 1   1           1                                 60
61 11                   1   1           1 1 1   1       1                           1               1   1 1                 61
62 12 1                             1       1   1 1   1 1               1         1         1         1   1                 62
63 9       1                           1                   1                     1             1 1     1           1   1   63
64 7 1     1         1                   1                               1         1                                     1 64
65 6                 1 1     1                                 2                                         1                 65
66 7   1             1       1 1                         1                           1 1                                   66
67 11                   1                 1                           1   1   1     1   1       1       1         1       1 67
68 11   2             1 1           1                     1   1       1                     1                 1       1     68
69 13     1       1               1         1         1 1       1 2                                   1     1     1   1     69
70 16   1     1             1       1 1   3 1             1             1   1       1     1   1                           1 70
71 13 1                 1 1                 1     1         1   1     2                         1         1       1 1       71
72 12 1           1   1           1                                   1       1 1     2       1   1           1             72
73 4           1             1                                     1                     1                                 73
74 8                     1 1   1                               1                         1                 1   1         1 74
75 11                 1     1         1                   1 1               1             1   1   2                     1   75
76 12       1                             1 1   1   1         1         1 1                         1             2 1       76
77 8       1                                   1                                     1   1 1       1   1                 1 77
78 15                   1     1   1           1           1 2             1         1   1     1           1 1       1   1   78
79 10                     1         1 1                       1   1 1           1                       1 1         1       79
80 10                         1                         2         1 1         1 1   1                       1         1     80
81 6               1                             1                         1 1       1                   1                 81
82 11     1         1                             1   1         1 2                           1     1         1 1           82
83 18 1   1 1 1         1   1           1     1                 1   1       1       1   1   1     1                 1     2 83
84 11       1 1     1       1               1   1                     1                   1             1 1         1       84
85 12 1   1         1 1         1           1         1     1           1 1                           1           1         85
86 16         1 1         1           2             1   1               1         2   1       1         2   2               86
87 10               1         1                 1                           1       1   1       1         1   1     1       87
88 9           1         1     1       1       2         1   1                                       1                     88
89 9     2                           1               1         2 1                                 1                 1     89
90 18   1           1   1       1                   1 1           1       1     2 1   1 1       1                   1 1 1 1 90
91 9   1                   1                         1             1         1   2                                 1 1     91
92 7       1     1                         1               1   1                     1                                   1 92
93 10                 1                                 1               1   1     1         1 1 1                     1 1   93
94 3 1                                                                                                 1       1           94
95 11 1                             1   1               1   1 1       2                         3                           95
96 13     2                                     1   1       2   1     1 1     2                         1           1       96
97 5                   1         1     1                             1                               1                     97
98 6                     1   1           1           1                               1     1                               98
99 10 1 1             1   1                 1                       2                 1             1                 1     99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
Ngày
/
Tháng