BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng
00 16 1 1     1   1   1             1       1 1               1   1   1 2           1       1                         1     00
01 12     1         1                       1               1             1       2 1       1 1 1           1               01
02 13   1 1 1   1 2               1     1             1                                 1       1     1         1           02
03 13   2                     1         1             1 1 1     1         1   2                         1 1                 03
04 21 1 1     1 1       2 2     1             1     1           1 1     1               1     1   1       1       1     1 1 04
05 13       1   1       1         1       1               1       1         1   1   1                     1               2 05
06 10           1         1             1               1     1             1     2 1 1                                     06
07 13           1 1 1   1                         1 1     1         1   1             1   1                         1 1     07
08 8           1 1               1                                     1     1     1                 1 1                   08
09 13 1       1     1     1           1         1   1       1                                 1           1           1 2   09
10 8                       1                   1 1         1                             1   1                 1 1         10
11 11         2 1                                                     2                     1         1 1         1     1 1 11
12 12 1             1 1                                     1 1         2                   1               1 1 1       1   12
13 8 1   1                                       1         1                 1 1     1                               1     13
14 13   1               2     1     1                   1   1       1             1     1 1         1     1                 14
15 12 2 1     1         1 1 1   1                     1 1     1                       1                                     15
16 12   1       1           1               1 2               1       1                     1         1           1       1 16
17 14   1       1   1         1 1 1 1   1 1                 1     1                           1             1       1       17
18 7 1                       1                   1       1                             1       1                 1         18
19 9 2           1         1           1                                     1             1         1         1           19
20 10   1 1 1                         1         1   1           2                                                       1 1 20
21 11 1 1                               1                           2 1 1       1         1       1 1                       21
22 6                               1                 2     1             1                                           1     22
23 17         1 1   1       1     1 1 1 1       1           1     1   1                               1     3   1           23
24 12             1       1       1       1 1             1                     1 1                     1       1   1     1 24
25 13       1     1                       1       1               1       1 1     1           1 1                 2   1     25
26 14     1         1       1   1                                 1     1   1   1   1 1 1             1     1             1 26
27 6           1       1         1         1 1                                         1                                   27
28 18           1   1         1 1           1           1       1   1   1 2 1                     2       1   1     2       28
29 12     1 2         1             1 1             1         1 1         1                                             1 1 29
30 9     1           1 1       1         1       1             1                 1       1                                 30
31 12 1   1 1                                       1     1                     1 1             1         1         2   1   31
32 8                 1   1 1         1           1                     1               1 1                                 32
33 4                                                   1             1                                 2                   33
34 8                           1             1       2                                                           1   2 1   34
35 10     1     1           1   1       1                                     1               1   1         1       1       35
36 9                           1             1   1         2       1               1           1                     1     36
37 10       1                       1                   1           1             1 1     1       1             2           37
38 3                                                 1                                   1 1                               38
39 9       2     1   1 1                         1           1       1                             1                       39
40 9                               1             1       2       1 1                   1           1                   1   40
41 6   1           1                           1                               1             1               1             41
42 10                 1 1     1                           1       1         1   1           1       2                       42
43 18             1   1       1 2   1       1       1   1   1         1               1   2     1             1           2 43
44 10           1               1                     1           3     1                   1                         2     44
45 12                         1   1   1     1                   1 1     1       1 2     1                           1       45
46 14       1     1           1     1         1       1   1         1       1         1 1   1         1   1                 46
47 11 1                             1 2 1                     1                               1 2         1       1         47
48 17   1 1       1   1     1 1                 1               1 1           2 1   2               1         1 1           48
49 9         1                             1                   1 1           1     1   1         1 1                       49
50 11         1       1                     1     1     1         1         1     1         1                     2         50
51 9                             1 1 1   2 2   1                                                                         1 51
52 10 1                     2               1                 1 1     1   1                                 1   1           52
53 10                 1       1 1             1         1                                           1         1   1 1     1 53
54 13     1   1     1                           1                     1   1   1   1           1       1           1   1 1   54
55 7           1                         1       1                 1         1                     1                 1     55
56 8 1             1                         1     1   1                 1       1       1                                 56
57 10                   1 1         1                           2         1     1         1   1       1                     57
58 9                                 1   1                     1         1 1               1       1 1 1                   58
59 8             2                                         1                       1               1   1 1   1             59
60 7   1             1               1         1                                               1 1                   1     60
61 11                             1       1     1     1 1 1   1     1           2       1                                   61
62 7                                   2 1                             1     1       1                     1               62
63 14 1                             1             1     1 1         2 2               2 1             1                 1   63
64 20     1       1 1             1               1 1         1       1   1 1 1 1 1     2     1 1       1           1 1     64
65 9                 1                         1             1                       1         1           1     1 1     1 65
66 12               1 1               1 1                     1 1     1 1 1   1             1               1               66
67 14             1 1     1                               1   1 1               1         1         2     1         1   1 1 67
68 13                     1 1   1   1     1     1           1       1 1     1                       1       1     1         68
69 9         1             1             1   1     1                           1             1             1       1       69
70 9       1 1                               1     1 1                     1       1                 1 1                   70
71 11                 1       1                   1 1     1 1                   1               1     1       2             71
72 9                       1     1       1   1         1                           1 2                     1               72
73 10     1   1                 1     1         1                                 1       1 1                   1   1       73
74 8           1                                           1                             1           1   1 1 1     1       74
75 12             1           1     1       1       1                       1         1       1   1             1 1       1 75
76 9       1           1 1                           1                             1                     3         1       76
77 14           1         2 1   1 1           1             1                 1     1                   1             2 1   77
78 4                           1   1                   1 1                                                                 78
79 10   1   1                     1   2 1                               1                 1     1                 1         79
80 11     1         1 1       1   1                 1                       1       1             1   1           1         80
81 10                     1                 1 1 1   1                                         1     1       1 1         1   81
82 13               1   2             1 1     1 1         1   1   1       1             1                           1       82
83 13             1     1               1             1         1           1         1       1   3           2             83
84 9                   1               1               1     1           1   1       1   1               1                 84
85 7         1       1           1                   1               1                                     1           1   85
86 7                                           1             1     1       1                         1 2                   86
87 9   1           1                   1                         1                 1                     1   1 2           87
88 14 1   1   1               1       1         1       1           1           1               1       1 1           1 1   88
89 10                     1                 1 1   1   1             1       1                 1   1                       1 89
90 8                                           1         1           1     1 1                     1         1 1           90
91 8 1       1                                     1         1                       1     1   2                           91
92 3     1                                                                               1       1                         92
93 10       1 1 1           1 1               1       1                 1 1                         1                       93
94 14     1               1 2   1         1 1     2     1                                             1 3                   94
95 10       2 1                             1             1     1         1           1                       2             95
96 15   1   1       1 1   2   1   2 1                               1                   1               1       2           96
97 14                   1     1           1                 1                 1   1     1   2 1 1 1             1         1 97
98 11     1                             1 1         2 1                 1                   1     1           1         1   98
99 4   1                             1   1                                                       1                         99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng