BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/12/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12           1       1     1     1   1   1       1   1       1 1         1                       1                       00
01 10       1     1   1               1           1 1                                                       1 1     1 1     01
02 17 2                   1   1   1     1 3 1 1           1   1       1                                 1   1         1     02
03 8         1     1       1               1           1       1       1                         1                         03
04 10     1         1   1               1   2                 1                           1         1         1             04
05 12                               1               1   2           1         1 1       1   1 1 1         1                 05
06 10       1 1 1                     1           1   1     1           1                                               1 1 06
07 2                         2                                                                                             07
08 9                               1                 1     1 1                                 1   2               1 1     08
09 10     1       1               1                 1       1                                         2         1 1   1     09
10 9               1               1           1                         2   1     2                   1                   10
11 16               1     1   1                 1 1     1           2 1     2             1 1       1           1     1     11
12 8                           1                                                   1     1       2   2       1             12
13 12           2           1                                       1           1 1     1       1 1     1     1   1         13
14 10           1                               1                 1                         1 4     1             1         14
15 11     1 1                           1   1                 1         1     1 1 1   1   1                                 15
16 14   1   1         2   1                       1       1   1                     1   1 1           1   1     1           16
17 13       1   1       1   1     1   1       1                     1 1   1                         1     1 1               17
18 5   1               1           1                                                           2                           18
19 7           2               1     1                                   1   1                                       1     19
20 12     1   1           1         1               1 3     1                   1 1                             1           20
21 15         1           1         1                 3   1         1   1 1 1       1           1               1 1         21
22 8     1           1 1             1   1                       1                     1         1                         22
23 4                   1                               1                   1   1                                           23
24 15 1                       1                                 1   1   2 1       1 1           1         1     2 1     1   24
25 6   1                                             1 1       1                         1           1                     25
26 9 1     1                         1         1                     1     1               1 1                 1           26
27 7   1                     1                   1         1                 1                                   2         27
28 18               1       2         1 2 1   1                   1                 1 1 1 1               1   1     2     1 28
29 11     1               1     1 1   1             1     1             1     1                                       1 1   29
30 9                         1   1                   2                     1       1 1 1           1                       30
31 11       1   2   1       1                 2               1 1                           1                           1   31
32 11   2   1                     1   1         1         1   1                                 1   1             1         32
33 8                           1           1                                   1       1         1     1           1 1     33
34 8                     1             1 1   1     1                                                 1 1 1                 34
35 15   1 1   1   1           1 1         1       1 1           1       1   1     1                     1       1           35
36 8                   1                       1 1       1                         1 1   1 1                               36
37 12             1   1 2       1 1             1         1                           1                 1         1       1 37
38 9                                   1     1           1 1 1                   1 1 1                       1             38
39 17       1       2                                   1 1 1     1 1     1     1 1   1   1       1       1 2               39
40 16     1   1       2 1       2   1       1             1                 1         1     1 1           1 1               40
41 9             1                   1 1             2                       1 1       1             1                     41
42 13     1     3 1               1         1       1       2               1   1           1                               42
43 16 1               1   2   1             1       1     1 1     1     2     1                       2                 1   43
44 11                   1 1 1                                   2 1       1           1                 2                 1 44
45 12               1       2       1                     1                 1           1 1     1       1 1       1         45
46 8                     1   1                       1 1                         1     1               1     1             46
47 9             1   1         1                   1               1                             1 1                   2   47
48 14 2         1 1                             1   1 1         1               1     1 1       1         1   1             48
49 14 1       1         1             1             1             1         1 1             1 1   1           1     2       49
50 11       1   1   1   1                     2   1               2       1 1                                               50
51 6     1                             1                       1                   1                               1 1     51
52 8                               1                                     1   1       1                 1             1 1 1 52
53 10     1                                                 1     1       1     1   1   1   1     1                   1     53
54 14         1                       2         1               2 1           1                 1 1 1       1 1         1   54
55 12         1   1                   1       1             1 1 1             1   1             1 1                 1       55
56 5             1                                           1             1                               1   1           56
57 13               1                     1     1       1 2                               1 1           1   2     1   1     57
58 10         2   1               1       1                     1     1           1                   1                 1   58
59 12                               2       2   1 1       1                               1   1       1   1           1     59
60 5 1 1                                                                   1         1                   1                 60
61 8     1       1       1 1           1                             1                                     1             1 61
62 5   1                                 1                                                                     1     1   1 62
63 10         1                   1 1     1                     1                 1     1             1 1                 1 63
64 6     1         1         1 1                                           1                                             1 64
65 17       1               1 2 1                 1                           2 1 2 1             1     1               2 1 65
66 10         1                     1       3                                   1 1   1                   1         1       66
67 10     1 1 1             1             1                 1 1     1                       1                 1             67
68 7       1       1                             1     1             1                             1     1                 68
69 17               1 1             1 1           1     1 1       1 1   1   1 1     1             1   1       1 1           69
70 11                 1     1                   1                 1   1 1 1                                 1         1 1 1 70
71 11                       1           1         1     1           1                 1   1         1     2 1               71
72 15   1                 1         1         1 2   1         1         1                       1       1     2     1   1   72
73 12   2 1 1 1                                                               1         1   1   1         1 1       1       73
74 10                     2                                                       1     1   1 1       1             1     2 74
75 11   2   1           1         1       1               1   1         1                 1                       1         75
76 10     1                     2             1       1       1                     1                           1 2         76
77 15 1           1         1                     1 1                   1       1         1   2       1       1   2     1   77
78 10 1 1 1               1   1   2                                 2                                                     1 78
79 17                 1         1     1   1 1 1   1           1     1 1               1   1   1   1         2       1       79
80 8 2 1     1                     1                                       1         1                   1                 80
81 8                     2                                 1 1                         1   1     1                       1 81
82 7           2                         1   1     1                     2                                                 82
83 8     1                             1 1 1   1 1                       1                                 1               83
84 10               1           1 1     1     1         1                       1     1                                 1 1 84
85 4                                                           1             1                 1             1             85
86 10             2   1         1                           1         1 1           1               1                   1   86
87 9 1     1               1         1   1                   1           1       1                 1                       87
88 13             1   2                 1         1         1     1 2 1 1                                       2           88
89 16 1     1       1       1     1               1             1 1   1           1         2 1 1           1       1       89
90 17           1     1             1           2   1   2             1   1             2     1 1 1                 1     1 90
91 19             1 1   1             1       1 1       1   2 1       1 1     1                     1 1         1 1 1 1     91
92 7 1       1                                                   1   1           1       1                     1           92
93 9                         2         1     1           1               1                   1               1   1         93
94 9 1           1                           1     1               1 1                   1   1 1                           94
95 13                 1 1       1       1 1 1                     1                 1       1       1         1 1     1     95
96 5       1           1       1                                                             1                     1       96
97 8   1             1                 1             1                               1               1 1                 1 97
98 12 1 1     1     1   1   1     1                     1             1         1                   1                 1     98
99 12                         1   2                   1         1     1         2   1             1     1               1   99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
20
/
11
13
/
11
06
/
11
30
/
10
23
/
10
16
/
10
09
/
10
02
/
10
25
/
09
18
/
09
11
/
09
04
/
09
28
/
08
21
/
08
14
/
08
07
/
08
31
/
07
24
/
07
17
/
07
10
/
07
Ngày
/
Tháng